Skip to main content
Alcoholslot voor minimum 1 jaar

Alcoholslot voor minimum 1 jaar


Alcoholslot voor minimum 1 jaar in geval van alcohol achter het stuur

Op 15 maart 2018 werd de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid gepubliceerd.

Deze wet bevat verstrengde maatregelen voor de bestraffing van alcohol achter het stuur, waarbij ook de regeling voor het alcoholslot werd verstrengd.

Een alcoholslot werkt als een startonderbreker voor de wagen. De bestuurder moet blazen in het toestel en slechts indien men minder dan 0,2 promille (alcohol per liter bloed) heeft, mag men  de auto starten. Gedurende de autorit zal enkele keren opnieuw moeten worden geblazen.

Wanneer het toestel meer dan 0,2 promille detecteert, zal een melding gestuurd worden naar de controle-instelling.

De Rechter zal verplicht zijn een alcoholslot op te leggen in twee gevallen: wanneer bij een eerste betrapping een gehalte van 1,8 promille in het bloed of een alcoholconcentratie van 0,78 milligram bij de blaastest worden gemeten, of wanneer bij een nieuwe betrapping binnen de 3 jaar na de uitspraak een gehalte van 1,2 promille in het bloed of 0,50 milligram bij de blaastest worden gemeten.

Het alcoholslot wordt opgelegd met een minimum van 1 jaar en een maximum van 3 jaar, ofwel levenslang. Hierbij wordt eveneens de begeleiding in een verplicht omkaderingsprogramma opgelegd.

Dit betreft een verplicht op te leggen sanctie voor de rechter, en deze sanctie komt bovenop de op te leggen sancties in toepassing van artikel 38,§6 Wegverkeerswet.

De kosten voor het installeren van het slot zelf zijn niet min: deze bedragen ca. 3.000,00 à 3.500,00 EUR per jaar.

Er zijn evenwel twee maatregelen die een rechter kan nemen om het leed van het alcoholslot voor de veroordeelde te verzachten.

De rechter kan ten eerste de voertuigcategorieën waarvoor het alcoholslot wordt opgelegd beperken, zonder dat dit de voertuigcategorie mag zijn waarmee de overtreding werd begaan (artikel 37/1, §2 Wegverkeerswet).

De rechter dient dit uitdrukkelijk te motiveren, maar kan zodoende bijvoorbeeld de werkmogelijkheden van een vrachtwagenchauffeur die met zijn personenwagen een overtreding beging vrijwaren. Dit principe werd in de praktijk reeds toegepast door politierechters, maar kreeg sinds de voormelde wet tevens een wettelijke basis.

De tweede verzachtende maatregel is de mogelijkheid van de rechter om de opgelegde geldboete te verminderen met de volledige of gedeeltelijke kosten van de installatie en het gebruik van een alcoholslot in een voertuig, alsook met de kosten van het omkaderingsprogramma, zonder dat de geldboete evenwel minder dan 1 euro mag bedragen (artikel 37/1, §3 Wegverkeerswet).

De wet voorziet verder een mogelijkheid voor de overtreder om het alcoholslot te vermijden.

Zo kan deze ervoor kiezen om in de plaats daarvan diens rijbewijs in te leveren, en dit voor dezelfde periode als waarvoor het alcoholslot werd opgelegd.

Tot slot moet er op gewezen worden dat de niet-naleving van de verplichtingen inzake het alcoholslot op zich zeer zwaar gesanctioneerd wordt, met name geldboetes lopende van 4.000,00 tot 16.000,00 EUR (met opdeciemen) evenals een rijverbod dat minstens voor even lang zal gelden als de periode waarvoor het alcoholslot werd opgelegd.

Slotsom: glaasje op, laat je rijden om deze ingrijpende maatregel in de praktijk en in de portefeuille te voorkomen.

Moest u toch in een dergelijke situatie terechtgekomen zijn, staat Exacto Advocaten u vanzelfsprekend graag bij en kunt u ons steeds contacteren voor een bespreking van uw dossier evenals het samen uitwerken van een plan van aanpak.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me