Skip to main content
Het bankbeslag

Het bankbeslag


Het bankbeslag is een efficiënt middel voor een onbetaalde schuldeiser om in eerste instantie zonder tussenkomst van een rechter en zonder al te veel formaliteiten diens schuldenaar ertoe aan te zetten zijn financiële verplichtingen na te komen.

Wanneer men een zekere, opeisbare, vaststaande schuldvordering heeft en de schuldenaar betaalt niet, heeft men (mits het aantonen van hoogdringendheid) de mogelijkheid om beslag te leggen op de bankrekening(en) van de schuldenaar. Er zal sprake zijn van hoogdringendheid indien bijvoorbeeld de solvabiliteit van de schuldenaar in het gedrang komt (bv. indien men bij verstek veroordeeld wordt, men een afbetalingsplan niet naleeft, er reeds een aantal beslagen lopende zijn voor andere schulden etc.).

Opdat een bewarend bankbeslag gelegd zou kunnen worden, moet men wel eerst voorafgaand een machtiging krijgen van de beslagrechter, of een uitvoerbare titel hebben op basis van bijvoorbeeld een vonnis, een notariële akte, een schuldbekentenis etc. Bij een uitvoerend bankbeslag wordt vereist dat men beschikt over een uitvoerbaar vonnis of een notariële akte.

Voor een bankbeslag volstaat het dat de beslaglegger weet wat de bank is van zijn schuldenaar: een specifiek bankrekeningnummer moet niet worden vermeld. In dat geval zal het beslag worden gelegd op alle rekeningen die de schuldenaar bij deze bank heeft.

Het beslag heeft enkel betrekking op het creditsaldo dat ten tijde van het beslag op de rekening staat. Gelden die daarna nog op de rekening worden gestort, vallen hier dus niet onder. Ook zal er geen beslag kunnen worden gelegd op rekeningen die in debet staan, wat voor zich spreekt wegens niet dienstig.

Tegen een beslag kan steeds verzet ingesteld worden door de beslagene, zijnde de schuldenaar van de schuldvordering die niet betaald wordt. Indien dit verzet gegrond verklaard zou worden (met andere woorden: het beslag had niet gelegd mogen worden om uiteenlopende redenen), zijn alle kosten gekoppeld aan het bankbeslag voor rekening van de beslagleggende partij.

Bezint dus voor ge begint, bij voorkeur na voorafgaand overleg met ons kantoor zodat wij u een eerlijke en correcte inschatting kunnen geven omtrent uw slaagkansen bij een bankbeslag.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me