Skip to main content
Maatregelingen tegen Corona

Ondersteuningsmaatregelen Covid-19


In deze turbulente en onzekere tijden blijft Exacto Advocaten klaar om U en Uw onderneming zo goed mogelijk bij te staan. We zetten voor U graag nog eens de maatregelen op een rijtje die de Vlaamse en federale overheid neemt om zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen.

Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is een financiële steunmaatregel voor zelfstandigen die hun handelsactiviteiten verplicht volledig of gedeeltelijk hebben moeten onderbreken naar aanleiding van door de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Er is geen minimumduur vereist voor deze onderbreking.

De zelfstandigen die niet verplicht zijn om hun handelszaak te sluiten, maar die hiertoe toch genoodzaakt werden ten gevolge van de pandemie, hebben ook recht op uitkeringen indien zij gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand alle activiteiten volledig hebben onderbroken. Er wordt bovendien vereist dat deze zelfstandigen sociale bijdragen betalen en geen ander vervangingsinkomen ontvangen.

Voor zelfstandigen die actief zijn in de horeca is het niet vereist dat zij hun activiteiten volledig stop zeten. Zij kunnen dus ook van het overbruggingsrecht genieten wanneer zij nog afhaalmaaltijden aanbieden.

Voor de maanden maart en april 2020 betreft dit een uitkering van 1.291,69 EUR per maand voor zelfstandigen zonder kinderlast en 1.614,10 EUR per maand voor zelfstandigen met kinderlast.

Meer informatie omtrent het overbruggingsrecht kan U bekomen bij Uw verzekeringskas.

Hinderpremie uitgekeerd door VLAIO

Vlaamse zelfstandigen die hun fysieke locatie verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen hebben bijkomend recht op een eenmalige premie van 4.000 EUR. Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, komt daar per bijkomende sluitingsdag nog eens een premie van 160 EUR bovenop.

Ook hier zullen ondernemingen in de sector horeca de premie ontvangen wanneer zij evenwel een verbruiksruimte hebben moeten sluiten, maar wel nog afhaalmaaltijden aanbieden.

De aanvraag voor een hinderpremie kan nog tot en met 5 mei 2020 worden ingediend.

Meer informatie omtrent de hinderpremie kan U bekomen op de website van VLAIO.

Compensatiepremie voor Vlaamse ondernemers

Deze premie richt zich op Vlaamse ondernemingen en toeleveranciers die nog mogen verder werken en hun fysieke locatie mogen openhouden, maar die ten gevolge van de maatregelen een omzetverlies kunnen aantonen van 60% in de periode tussen 15 maart en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ook VZW’s komen hiervoor in aanmerking.

Deze steun betreft een eenmalige compensatiepremie van 3.000 EUR, met een maximum van 5 premies per onderneming indien deze meerdere exploitatiezetels heeft. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op (een deel van) deze premie.

Meer informatie omtrent de compensatiepremie kan U bekomen op de website van VLAIO.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen

Om een uitstel van betaling van de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 te bekomen, kunnen zelfstandigen hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds. Voor het eerste kwartaal van 2020 dient deze aanvraag te gebeuren voor 31 maart 2020 en kan uitstel van betaling worden bekomen tot 31 maart 2021. Voor het tweede kwartaal dient de aanvraag te worden ingediend voor 15 juni 2020 en kan een uitstel worden verleend tot 30 juni 2021.

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig konden betalen, zullen hierdoor geen verhoging moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen.

Indien het beroepsinkomen lager ligt dan een van de wettelijke drempels, kunnen zelfstandigen bovendien een vermindering vragen van hun toekomstige voorlopige sociale bijdragen.

Er kan bovendien een vrijstelling van de bijdragen bekomen worden voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 indien het voor deze zelfstandigen niet mogelijk is om hun voorlopige bijdragen of het bijdragesupplement na de regularisatie van het beroepsinkomen te betalen.

Meer informatie kan U bekomen bij Uw sociale verzekeringsfonds.

Fiscale maatregelen

Ondernemingen kunnen voor de betaling van de verschillende belastingschulden (BTW, personenbelasting, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting) een afbetalingsplan vragen bij FOD Financiën. Steunmaatregelen worden enkel toegekend indien de onderneming kan aantonen dat zij enkel naar aanleiding van de pandemie hinder ondervinden, maar verder financieel gezond zijn.

Voor deze belastingen is er bovendien een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voorzien. Natuurlijk mogen eventuele schulden niet voortvloeien uit fraude.

Er wordt voor de betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing automatisch een uitstel verleend van 2 maanden, zonder boetes of interesten. Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners (BNI) en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Daarnaast werden er nieuwe maatregelen getroffen in de vorm van een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften.

Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ en afbetalingsplan voor werkgevers

Werkgevers krijgen tot 15 december 2020 een uitstel van betalingen aan de RSZ op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

Voor niet-essentiële ondernemingen die hun deuren verplicht moesten sluiten als maatregel van de Nationale Veiligheidsraad, betreft dit een automatisch uitstel. Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn, maar die ten gevolge van de pandemie genoodzaakt waren hun activiteiten stop te zetten, kunnen een aangifte indienen om zo ook het uitstel te bekomen.

De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft wel van kracht.

Wanneer werkgevers moeilijkheden ondervinden om de sociale zekerheidsbijdragen (verschuldigd omdat zij personeel tewerkstellen) te betalen, kunnen zij hiervoor bovendien afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Meer informatie en het aanvraagformulier kan U terugvinden op www.socialsecurity.be.

Leningen

Zelfstandigen en ondernemingen die ten gevolge van de pandemie moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen van de bank uitstel van betaling tot en met 30 september zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend wanneer zij kunnen aantonen dat zij voor de coronacrisis geen (financiële) moeilijkheden hadden.

Neem hiervoor contact op met Uw bank.

Attesten voor essentiële verplaatsingen en bij tijdelijke werkloosheid

Ondernemingen die hun handelsactiviteiten niet moeten stopzetten en waarvan werknemers nog steeds fysiek naar de werkvloer komen, bezorgen hen attesten om te tonen bij eventuele controles van of naar het werk of naar de kinderopvang.

Wanneer de werknemers van een onderneming tijdelijk werkloos zijn, hebben van hun werkgever een attest nodig dat dit bevestigt om zo uitstel van betaling van een lening te verkrijgen bij hun bank.

Vergoeding voor thuiswerk

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen

en bedraagt maandelijks 126,94 EUR. Het is mogelijk om bovenop deze ‘bureauvergoeding’ ook een kostenvergoeding toe te kennen tot 40,00 EUR per maand betalen aan je werknemers als vergoeding voor de privé internetaansluiting en -abonnement en de privécomputer die zij gebruiken voor thuiswerk.

Rechtbanken

De dienstverlening bij Justitie wordt als essentieel aangemerkt, maar ook hier werden maatregelen genomen. Zo worden alle nieuwe en hangende rechtszaken pas behandeld vanaf 19 april 2020 of later, tenzij deze zaken dringend zijn of de partijen hun akkoord geven dat de zaak schriftelijk behandeld kan worden (bijvoorbeeld op basis van conclusies). Of Uw zaak dringend is, hangt af van de rechter die deze zaak behandelt.

Wanneer Uw rechtszaak wordt uitgesteld, zal de rechtbank U en ons als Uw advocaat informeren over het verdere verloop van de procedure. Wij delen U dan ook zo snel mogelijk mee wat U hieromtrent kan verwachten.

In de tussentijd kunnen alle dossiers nog steeds naar ons worden doorgestuurd. Wij bereiden alles voor om Uw zaak direct op te starten na 19 april 2020.

Indien U vragen heeft in verband met Uw dossier, aarzelt U dan niet om contact op te nemen.
Namens Exacto Advocaten wensen wij U alle geluk toe in deze bijzondere tijden.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me