Skip to main content
Ongeoorloofde bedingen in B2B-relaties

Ongeoorloofde bedingen in B2B-relaties


Op 21 maart 2019 keurde het Parlement een wetsvoorstel goed dat het Wetboek Economisch Recht zal aanvullen met nieuwe regels om de onderhandelingspositie van kleine handelaars ten aanzien van grote ondernemingen te verbeteren.

Er wordt zo een verbod ingevoerd op het misbruik maken van een aanmerkelijke en grotere machtspositie.

 

De nieuwe wet heeft betrekking op onrechtmatige contractuele bedingen, oneerlijke marktpraktijken en misbruik van de eventuele economische afhankelijkheid van een onderneming.

Voortaan zal het dus ook in B2B-relaties verboden zijn om contractuele bedingen overeen te komen die een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen.

 

De onrechtmatige bedingen zijn opgenomen in een grijze en zwarte lijst.

De bedingen die in die grijze lijst zijn opgenomen, worden vermoed onrechtmatig en dus verboden te zijn, maar een contractspartij kan het tegenbewijs hiervan leveren. Zo zullen bijvoorbeeld bedingen die een onderneming ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar zware fout of voor de niet-uitvoering van essentiële verbintenissen (behoudens overmacht) verboden zijn, en zal een onderneming niet het recht hebben om eenzijdig de prijs, kenmerken of voorwaarden van een overeenkomst te wijzigen, tenzij kan worden bewezen dat hierdoor geen kennelijk onevenwicht ontstaat tussen beide ondernemingen.

De bedingen die in de zogenaamde zwarte lijst zijn opgenomen, zijn zonder verdere beoordeling onrechtmatig en verboden. Hierbij kan gedacht worden aan bedingen die een onderneming het recht geven om eenzijdig een deel van de overeenkomst te interpreteren, of die in geval van betwisting de andere partij verbieden om hiertegen verhaal aan te tekenen.

Deze nieuwe regeling is nog niet in werking getreden.  Daarvoor is het nog wachten op de 1ste dag van de 19de maand die volgt op de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, en deze publicatie heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me