Skip to main content
Het COIV wordt hervormd

Hervorming COIV


Wat is het COIV?

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) is een instelling die bijstand geeft betreffende de inbeslagneming en verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen aan gerechtelijke overheden.

Zo houdt deze instelling onder andere een databank bij, is zij betrokken bij de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen, geeft zij opleiding/bijstand/advies en werkt ze internationaal samen met gelijkaardige buitenlandse instellingen. 

Waarom en wanneer wordt het COIV hervormd?

Doel is om de slagkracht van het COIV te verhogen.

Meer specifiek wenst men door de nieuwe wet van 04.02.2018  te bekomen dat het COIV de in beslag genomen en verbeurd verklaarde goederen efficiënter gaat beheren.

Het gaat evenwel om een aantal veranderingen, de basisregels blijven ongewijzigd.

De nieuwe wet is in werking getreden op 1 juli 2018.

Wat zijn de nieuwigheden?

Hieronder sommen we de belangrijkste nieuwigheden voor u op:

  • Beheer vreemde deviezen: volgens de huidige regels moet het COIV de vreemde deviezen omzetten in de munteenheid EUR. Voortaan kan het COIV ook vreemde valuta beheren, zonder dat die dus moeten worden omgezet naar de munteenheid EUR.

Daarnaast moet het beslagleggende Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter binnen de drie maanden de creditsaldi van in beslag genomen rekeningen transfereren naar het COIV.

Tevens worden in beslag genomen motorvoertuigen, vaartuigen en vliegtuigen automatisch vervreemd of teruggegeven tegen betaling van een geldsom.

  • Takelen: het COIV mag zelf een politiedienst de opdracht geven om een takeldienst te belasten met het overbrengen van een te verkopen motorvoertuig naar de plaats waar het voertuig wordt verkocht of gestald. Op die manier kan de openbare verkoop sneller voorbereid worden.
  • Bestemming: als het Openbaar Ministerie na seponering of de rechter geen definitieve bestemming geven, kan de directeur van het COIV zelf een bestemming geven aan het beheerde vermogensbestanddeel. Dit moet wel op voorhand doorgegeven worden aan de bevoegde magistraat.
  • Teruggave: na de beslissing tot teruggave heeft het COIV twee maanden om de beheerde in beslag genomen geldsommen of andere goederen terug te geven. Deze termijn kan in bepaalde gevallen verlengd of geschorst worden.

Het COIV kan eveneens te allen tijde belast worden met de betaling van geldsommen in strafzaken via de bankrekening van het COIV (bv. bij de vergoeding van de Belgische Staat door een onwerkzame voorlopige hechtenis).

  • Vernietiging goederen: het COIV staat vandaag niet meer in voor de uitvoering en de opvolging bij de vernietiging van goederen. Het kan wel bijstand geven.

In dat opzicht kunnen illegale goederen ter beschikking gesteld worden aan politiediensten en wetenschappelijke instellingen.

Tot slot kan het Openbaar Ministerie bepaalde bevoegdheden delegeren aan het COIV in die gevallen waarin haar expertise nuttig kan zijn.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me