Skip to main content
langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Langdurig arbeidsongeschikte werknemer en motivering ontslag


In een dossier dat door Exacto Advocaten werd behandeld oordeelde de Arbeidsrechtbank over een ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Overeenkomstig CAO nr. 109 kan er sprake zijn van een kennelijk onredelijk ontslag indien de redenen van het ontslag geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of indien de redenen niet berusten op de noodwendigheden van de onderneming. Ingeval van schending van deze CAO kan de werkgever veroordeeld worden tot een schadevergoeding van 3 tot 17 weken loon.

In de voorliggende casus was de werknemer langdurig arbeidsongeschikt. De werkgever ging over tot ontslag om reden dat de langdurige arbeidsongeschiktheid de organisatie van het werk ernstig verstoorde. De werknemer vorderde een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag omdat hij van mening was dat zijn langdurige arbeidsongeschiktheid de organisatie binnen het bedrijf geenszins verstoorde.

De rechtbank oordeelde dat dergelijk ontslag niet kennelijk onredelijk is. Een reden waarbij de arbeidsorganisatie ingevolge langdurige afwezigheid dermate wordt verstoord houdt immers verband met de noodwendigheden van de onderneming. 

De werkgever had de wettelijke opzegvergoeding reeds uitbetaald en werd niet veroordeeld tot een bijkomende schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me