Skip to main content
Pop up Handelshuur

Pop-up Handelshuur


Tijdelijke handelszaken, zogenaamde pop-ups (winkels, restaurants, bars,…) kennen de dag van vandaag een opmars.

Om aan dit fenomeen tegemoet te komen is sedert 01.09.2016 het zogenaamde pop-updecreet van toepassing. Dit decreet schept een wettelijk kader voor kortetermijnverhuur van handelspanden. De bestaande handelshuurwetgeving biedt onvoldoende rechtszekerheid voor dergelijke korte termijnverhuur.

Opdat het decreet van toepassing is, mag de duur niet langer dan één jaar zijn. Onderhuur of overdracht van huur zijn strikt verboden en er is geen recht op huurhernieuwing.

De huurovereenkomst kan, mits akkoord van de partijen, wel meerdere keren worden verlengd, zonder dat de totale duurtijd evenwel langer dan een jaar mag zijn. Indien de totale duur een jaar overtreft, valt de overeenkomst wel automatisch onder de Handelshuurwet.

De huurder kan de pop-up huur steeds beëindigen mits een opzegtermijn van één maand.

Dergelijke vorm van verhuring kan interessant zijn voor startende ondernemers die tijdelijk een pand willen huren en vervolgens, afhankelijk van het succes, kunnen overschakelen naar een klassieke handelshuur.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me